Sacombank-SBJ là một trong những khách hàng lớn và gắn bó với STARTUP Network. Từ dự án đầu tiên cho đến nay, STARTUP Network đã tham gia triển khai nhiều dự án quan trọng cho Sacombank-SBJ như: cung cấp giải pháp cho hạ tầng CNTT phục vụ hệ thống ngân hàng, cung cấp trang thiết bị phần cứng như thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, tổng đài …